Dnes je 03.10.2023

Veřejná vyhláška - změna č. 1 ÚP Medlov

« zpět

Městský úřad Uničov IDDS: zbdb4bg

Tel.: +420 585 088 111

Masarykovo nám. 1 E-mail: mu@unicov.cz

783 91 Uničov web: www.unicov.cz

Odbor výstavby a úřad územního plánování

Spisová značka: VS/2020/140 Urb

Čj.: MUUV 3507/2020

Vyřizuje: Ing.Renáta Urbášková

Tel.: 585 088 221

E-mail: rurbaskova@unicov.cz

Uničov, dne: 7.4.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MEDLOV

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a pořizovatel územně

plánovací dokumentace pro obec Medlov dle ust. § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona za

použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v rámci řízení o územním plánu

oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu MEDLOV pořizované

zkráceným postupem.

Veřejné projednání změny územního plánu se uskuteční ve středu

13. 5. 2020 v 09:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově.

Návrh změny územního plánu bude k veřejnému nahlédnutí do 20.5.2020. Vzhledem k velkému

rozsahu návrhu změny územního plánu není možné úplné znění zveřejnit na úřední desce, proto je

umožněno nahlížet do dokumentace na uvedených místech (vždy v úředních hodinách) a způsobem

umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky:

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 36, 783

91 Uničov

webové stránky města Uničova www.unicov.cz řední deska, odbor výstavby a úřad územního

plánování) a na webu Obce Medlov, které umožňují dálkový přístup dle § 172 odst. 2 správního

řádu

V souladu s ustanovením § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou písemné námitky proti návrhu podat

pouze dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti), a to nejpozději

do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčení práva a

vymezeno území dotčené námitkou.

 

Městský úřad Uničov IDDS: zbdb4bg

Tel.: +420 585 088 111

Masarykovo nám. 1 E-mail: mu@unicov.cz

783 91 Uničov web: www.unicov.cz

Odbor výstavby a úřad územního plánování

Spisová značka: VS/2020/140 Urb

Čj.: MUUV 3507/2020

Vyřizuje: Ing.Renáta Urbášková

Tel.: 585 088 221

E-mail: rurbaskova@unicov.cz

Uničov, dne: 7.4.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MEDLOV

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a pořizovatel územně

plánovací dokumentace pro obec Medlov dle ust. § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona za

použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v rámci řízení o územním plánu

oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu MEDLOV pořizované

zkráceným postupem.

Veřejné projednání změny územního plánu se uskuteční ve středu

13. 5. 2020 v 09:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově.

Návrh změny územního plánu bude k veřejnému nahlédnutí do 20.5.2020. Vzhledem k velkému

rozsahu návrhu změny územního plánu není možné úplné znění zveřejnit na úřední desce, proto je

umožněno nahlížet do dokumentace na uvedených místech (vždy v úředních hodinách) a způsobem

umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky:

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 36, 783

91 Uničov

webové stránky města Uničova www.unicov.cz řední deska, odbor výstavby a úřad územního

Stáhnout:
Veřejná vyhláška - změna č. 1 ÚP Medlov (0.13 MB)

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace