Dnes je 15.07.2024

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

1. Název

Obec Bílá Lhota

2. Důvod a způsob založení

Obec Bílá Lhota (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo >> Starosta >> Obecní úřad

Organizační složky obce: 
Obecní knihovna 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bílá Lhota

Příspěvková organizace: 
Základní škola, okres Olomouc, příspěvková organizace

Mateřská škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Bílá Lhota 1 
783 21 Chudobín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bílá Lhota 1 
783 21 Chudobín

4.3. Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00

Středa

8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00

4.4. Telefonní čísla

585 340 078 – kancelář obecního úřadu

4.5. Čísla faxu

---

4.6. Adresa internetové stránky

  http://www.bilalhota.cz

4.7. Adresa e-podatelny

4.8. Další elektronické adresy

       obec@bilalhota.cz

ID datové schránky: ey6bk4u (Více o datové schránce a formátech pro nahrávání dokumentů zde)

5. Případné platby lze poukázat

č.ú.: 107-8830230207/0100

6. IČ

00298662

7. DIČ

     CZ00298662

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

      Úřední deska

8.2. Rozpočet

viz stránka Rozpočet

9. Žádosti o informace

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  • e-mailem: obec@bilalhota.cz
  • elektronickým podáním: ey6bk4u (ID datové schránky)
  • telefonicky na tel. čísle: 585 340 078

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00

Středa

8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.0010. Příjem žádostí a dalších podání 

osobně na Obecním úřadě Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 v úředních dnech a hodinách, t.j.

Pondělí

8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00

Středa

8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00

telefonicky na čísle 585 340 078

elektronicky (e-mailem) na adresu obec@bilalhota.cz

datovou schránkou ID ey6bk4u

poštou na adresu Obecní úřad Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 

11. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím Obecního úřadu Bílá Lhota.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Olomouckého kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Starosta obce, resp. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí OÚ Bílá Lhota rovněž Krajský úřad Olomouckého kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím OÚ Bílá Lhota.

12. Formuláře

viz stránka formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

      Návody najdete na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

viz stránka přehled používaných předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka úřední deska vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

        Nebylo vydáno žádné usnesení

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

               Obec nevydala žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka výroční zprávy

18. Pověřenec za obec Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p.1, IČO: 00298662 v souladu s nařízením č. 2016/679 ze

      dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů:

      Mgr. Ondřej Hojgr, kontaktní údaje na pověřence:      e-mail: info@ritter-stastny.cz ,  tel. +420 585 229 221

      Poučení pro subjekty údajů, od nichž byly získány osobní údaje:

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace