Dnes je 03.10.2023

Pozvánka na 14. zasedání ZO

« zpět

Starosta obce Bílá Lhota svolává

14. prosince 2020 v 17.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Bílé Lhotě

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

BÍLÁ LHOTA

 

Program:

 

1.   Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.

2.   Schválení programu schůze ZO.

3.   Seznámení s plněním usnesení ze 13. ZO.

4.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota za rok 2020.

5.   Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2020.

6.   Plán inventur na rok 2020.

7. OZV obce Bílá Lhota č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

     odpadů.  

8.  Stanovení ceny stočného na rok 2021.

9.  Rozpočtové opatření č. 7/2020.

10. Dodatek č. 19 ke ,,Smlouvě o provozování skupinového vodovodu Bílá Lhota, jeho

     údržbě a opravách a případném rozvoji“.

11. Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce Bílá Lhota na I. čtvrtletí roku 2021.

12. Příloha č. 4 ke ,,Zřizovací listině MŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do

     správy Mateřské školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému

     využití.

13. Příloha č. 4 ke „Zřizovací listině ZŠ Bílá Lhota“ – vymezení majetku předaného do

     správy Základní školy Bílá Lhota, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému

     využití.

14. Dodatek č. 4 ke ,,Smlouvě o výpůjčce ze dne 22.10.2002“ mezi Obcí Bílá Lhota,

     Bílá Lhota č.p. 1 a Základní školou Bílá Lhota, příspěvkovou organizací.          

15. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/12470.

16. Kupní smlouva č. UZSVM/OOL/5214/2020-OOLM – koupě pozemku parc.č. 83/5 v k.ú.  

     Řimice.

17. Kupní smlouva – pozemek parc.č. 223/15 v k.ú. Měník.

18. Smlouva o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta.

19. Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta.

20. Různé.

21. Diskuse.

22. Závěr.

 

Balcárek Jan -   starosta          

           

Vyvěšeno:   4.12.2020

Sejmuto:

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace