Dnes je 02.10.2023

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Bílá Lhota

« zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Bílá Lhota

 

Starosta obce Bílá Lhota dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Bílá Lhota se uskuteční

 dne 23.9.2022 od 14:00 – 22:00

 dne 24.9.2022 od   8:00 – 14:00

2. Místem konání voleb:

 Č. okrsku sídlo volební okrskové komise

1.   OÚ Bílá Lhota – zasedací místnost, Bílá Lhota č.p.1 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bílá Lhota

2.    Hasičská zbrojnice Hrabí, Hrabí č.p 7 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Hrabí

3.    Klubovna Hradečná, Hradečná č.p. 53 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Hradečná

4.    Klubovna Pateřín, Pateřín č.p. 17 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Pateřín

5.    Kancelář OÚ Řimice, Řimice č.p. 87 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Řimice

6.    Klubovna Červená Lhota, Červená Lhota č.p. 7 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Červená Lhota

7.     Měník č.p. 33 - pro voliče s trvalým pobytem v místní části Měník

                                              

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva obce Bílá Lhota hlasovací lístky.

    V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží  volič nové hlasovací lístky a úřední obálku přímo ve volební      místnosti.

4. Právo volit do Zastupitelstva obce Bílá Lhota má občan obce Bílá Lhota za předpokladu, že

   jde o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

   je v den voleb v Bílé Lhotě přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který

   alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v Bílé Lhotě přihlášen k

   trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká

   republika vázána.

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České

   republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky,

   jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

6. Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední obálky, případně

   hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič

   může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva města Litovel má být

   zvoleno. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta

   křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou

   uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může na hlasovacím lístku označit

   křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební

   stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,  

   pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny

   ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik

   kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají

   být zvoleni. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu

   hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto

   prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební

   komise. V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo

   nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný

   volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit

   do úřední obálky. V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat

   obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo

   volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou

   volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Telefonní číslo na Obecní úřad

   Bílá Lhota pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky: 585 340 078.

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen

   uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

 

Vyvěšeno: 7.9.2012                                                                          Jan Balcárek

Sejmuto:                                                                                     starosta obce Bílá Lhota

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace