Dnes je 02.10.2023

Mimořádné opatření - Koronavirus COVID-19 - zákaz návštěv

« zpět

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

 

Praha, 9. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN

*MZDRX019CZVG*

MZDRX019CZVG

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

nezletilýh pacientů

pacientůs omezenou svépráností

rodičů, pacientů v hospicech a dalšíh pacientův terminání stáiu nevyléčtelnéo onemocněí

Všm zaříením sociáníh služb (podle §34 záona č 108/2006 Sb., o sociáníh služáh) v pobytovéforměa všm odlehčvací sociání služá v pobytovéforměse s účnnostíod 10. 3. 2020 nařzuje záaz nášě osob, s výimkou:

nezletilýh užvatelůsociáníh služb, užvatelůsociáníh služb s omezenou svéráností

užvatelůsociáníh služb v terminání stáiu nevyléčtelnéo onemocněí

II.

Toto mimořdné opatřní nabývá platnosti okamžkem jeho vydání.

Odůodněí

Mimořdné opatřní je vydáno v souvislosti s nepřznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocněí COVID-19 způobené novým koronavirem s označním SARS-CoV-2 v Evropě

Vzhledem k aktuálnímu šřní onemocněí COVID-19 na území Čské republiky, stejnějako na území věšny státůEvropské unie a obecněvíce než100 státůsvěa, je nezbytné zamezit dalšmu šřní onemocněí COVID-19.

Toto opatřní je jedním z důežtých přdpokladůzamezení šřní onemocněí COVID-19 způobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území Čské republiky ve vztahu k ohrožným skupinám osob.

Neprodlená realizace tohoto opatřní je nezbytná vzhledem ke kažodenněrostoucímu poču nakažných na území Čské republiky, a proto dnem nabytí účnnosti tohoto mimořdného opatřní je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěh, MHA

ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace