Dnes je 02.10.2023

Mimořádné opatření - Koronavirus COVID-19

« zpět

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

 

 

 

Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

*MZDRX019DHS0*

MZDRX019DHS0

 

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobnípříomnost žáůa studentůna záladním, střdním a vyšším odborném vzděááíve šoláh a šolskýh zaříeníh podle záona č 561/2004 Sb., o přdšolní, záladní, střdní, vyšší odborné a jiné vzděááí(šolskýzáon), ve zněípozděšíh přdpisů

osobnípříomnost studentůna studiu na vysokéšole podle záona č 111/1998 Sb., o vysokýh šoláh a o změěa doplněídalšíh záonů(záon o vysokýh šoláh), ve zněípozděšíh přdpisů

II.

Toto mimořdné opatřní nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůodněí

Mimořdné opatřní je vydáno v souvislosti s nepřznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocněí COVID-19 způobené novým koronavirem s označním SARS-CoV-2 v Evropě

Přdměem opatřní je zákaz vzděávání na všch typech šol pro potřbu ochrany přd výskytem a šřním onemocněí COVID-19. Hromadné vzděávání na všch typech šol.

přdstavuje vyšš riziko přnosu onemocněí vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatřní se zaměřje na všchny osoby organizující vzděávání podle shora uvedených zákonů

Toto opatřní je jedním z důežtých přdpokladůzamezení šřní onemocněí COVID-19 způobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území Čské republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatřní je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k součsné nepřznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocněí COVID-19, a proto den nabytí účnnosti tohoto mimořdného opatřní je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěh, MHA

ministr zdravotnictví

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace