Dnes je 02.10.2023

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bílá Lhota

« zpět

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bílá Lhota

Obecní úřad Bílá Lhota v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, svolaného dosavadním starostou obce panem Janem Balcárkem v souladu s

§ 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:   zasedací místnost obecního úřadu v Bílé Lhotě, Bílá Lhota č.p. 1

Doba konání:   19. října 2022 od 17:00 hodin

 

Navržený program:    

1. Zahájení

2. Složení slibu člena zastupitelstva

3. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele zápisu

4. Schválení programu

5. Volba starosty a místostarosty

     a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  

         uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)       

     b) určení způsobu volby starosty a místostarosty

     c) volba starosty

     d) volba místostarosty

6. Volba ostatních členů rady obce

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

       a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

       b) volba předsedy finančního výboru

       c) volba předsedy kontrolního výboru

       d) volba členů finančního výboru

       e) volba členů kontrolního výboru

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

     (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

9. Diskuze

10. Závěr

 

V Bílé Lhotě dne 10.10.2022

 

                                                                           

                                                                               Jan Balcárek starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   10.10.2022

Sejmuto z úřední desky dne:                  

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace