Dnes je 27.02.2024

Systém odpadového hospodářství

« zpět

Obec je ve vztahu k odpadu vzniklému její činností původcem odpadu a vztahují se na ni povinnosti původce dle zákona o odpadech.

Komunálním odpadem se dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Vedle toho ovšem zákon o odpadech činí obec odpovědnou také za nakládání s komunálním odpadem, neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce (tj. v nepodnikatelské činnosti fyzických osob), považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „obecní systém“) odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. Ke splnění povinností podle § 59 a § 60 zákona o odpadech obec nastaví obecní systém. Obecní systém může nastavit obecně závaznou vyhláškou obce Bouzov.

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 • biologické odpady rostlinného původu,
 • papír,
 • plasty včetně PET lahví,
 • nápojové kartony,
 • sklo,
 • kovy,
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad,
 • jedlé oleje a tuky,
 • směsný komunální odpad,

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou plastové pytle, sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l, kontejnery o objemu 1 100 l a velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích:
 • v obci Bílá Lhota u autobusové zastávky
 • v obci Červená Lhota u zbrojnice a u č.p.31
 • v obci Hrabí u kapličky
 • v obci Hradečná u autobusové zastávky
 • v obci Měník u č.p.10
 • v obci Pateřín u přečerpávací stanice ČOV
 • v obci Řimice u DPS č.p. 44 a u č.p.105
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 3. BIOLOGICKÉ odpady rostlinného původu – hnědé popelnice o velikosti             240 l do kterých jsou ukládány odpady rostlinného původu. Svoz je zajišťován dle potřeb v období od dubna do listopadu.                                                                                                        K likvidaci bioodpadů dochází i vlastním kompostováním – obec poskytla občanům do domácností 750 Ks komposterů.
 4. PAPÍR– (modré) kontejnery o objemu 1 100 l jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 5. PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY– žluté a oranžové pytle, které občané sváží na sběrné stanoviště v jednotlivých obcích 1 den před svozem. Svoz je prováděn dle harmonogramu svozů. o 
 6. KOV – šedé sběrné nádoby, které jsou umístěny na sběrných stanovištích v obcích.
 7. SKLO– ke shromažďování jsou určeny kontejnery o objemu 1 100 l barevně odlišené a označené příslušnými nápisy (označení „sklo“) jsou k dispozici celoročně, interval dle harmonogramu svozu.
 8. JEDLÉ OLEJE A TUKY– zeleno-oranžové sběrné nádoby o objemu 120 l, do kterých jsou v uzavřených plastových lahvích odkládány použité jedlé oleje a tuky z domácností. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu svozu.
 9. TEXTIL – bílý kontejner umístěný u autobusové zastávky v obci Bílá Lhota a obci Řimice u č.p. 105. Vkládejte pouze čistý textil.

 Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných odpadů

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na internetu, v hlášení obecního rozhlasu a rozesláním SMS zpráv, v místním tisku.
 2. O způsobu, místě a době sběru nebezpečných složek komunálního odpadu informuje obecní úřad způsobem v místě obvyklým.

 Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou 
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného komunálního odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 3. Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle potřeb svozu.
 • typizované sběrné nádoby o objemu 110 l (plechová nádoba stříbrnošedé barvy),120 l nebo 240 l (plastové nádoby černé barvy).
 • odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Odstraňování stavebního odpadu si zajišťuje fyzická osoba, fyzická podnikající osoba a právnická osoba na své náklady.
 4. Pro odložení stavebního odpadu je možné kontaktovat firmu EKO-UNIMED s.r.o., provozovna Medlov 187, Medlov 783 91- zákaznická linka  +585 031 036

 

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai: obec@bilalhota.cz

administrace