Dnes je 15.11.2018

Základní škola

Webové stránky Základní školy Bílá Lhota jsou zde: http://www.zsbilalhota.cz

„Průřezem“ ZŠ Bílá Lhota

Vzhledem k tomu, že máme za sebou 1. pololetí šk.roku 05/06, pokusím se informovat ve zkratce o některých aktivitách, či dění na ZŠ. Zaměřím se spíše na konkrétní oblasti. Nejde o výčet, spíše vyjmutí asi nejaktuálnějších .
I. Oblast enviromentálního vzdělání, výchovy a osvěty.
Jde o oblast začleněnou do výuky již od roku 2001, ale teprve nyní dostává konkrétnější obsah a podobu. Obsahuje témata : výchova k ochraně přírody, výchova k ochraně životního prostředí, výchova k udržitelnému způsobu života, ekologická a globální výchova … Koordinátorem je na naší škole Mgr. Ludmila Dospivová. 
II. Oblast prevence sociálně patologických jevů.
Jde o problematiku : drogových závislostí, alkoholu a kouření, kriminality a delikvence, virtuálních drog (PC,TV,..), záškoláctví, šikanování, vandalismu aj.forem násilného chování, rasismu, intolerance a xenofobie. Metodikem a garantem této části působení a výchovy je Mgr. Vladislava Látalová.
III. Oblast výchovného poradentství.
Jde o prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů, kariérové poradenství vzhledem k další volbě vzdělání, odborná podpora při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o mimořádně nadané žáky, metodická pomoc učitelům … Výchovným poradcem byl na škole pověřen Mgr. Radek Pospíšil.
   Tyto tři oblasti jsou v poslední době velmi sledované, neboť jejich problematika se týká každého z nás i když nemáme přímé spojení na školu přes její žáky. S výše uvedenými garanty je možné se spojit přes zveřejněné e-mailové adresy na www-stránkách školy, při konzultačních hodinách jedenkrát za měsíc, nebo na schůzkách SRPDŠ.
   A nyní některé konkrétní akce : 
Prosinec -  tradiční Mikulášská besídka – zájem rodičů i žáků značný. Žáci 1.stupně a školní družina s příspěvkem kroužku sborového zpěvu nás příjemně nabudili na blížící se Vánoce a celkovou novoroční atmosféru. A to nemluvím o čertech a Mikuláši. Blíže fotogalerie na www-školy, nakamerovaný průběh akce byl k zhlédnutí nejen pro žáky.
Leden – Den otevřených dveří – agitace, připravené pohoštění – minimální zájem veřejnosti. Škoda. Žáci spolu s učiteli si připravili několik pracovišť, celá škola byla nachystána na prezentaci, ale efekt nevyšel. Možná příště. Je fakt,že bylo „psí“ počasí.
Únor – Školní ples - ???. Koncem února (25.2.) nás čeká spolu se zástupci rodičů organizace již XII. „školního“ plesu. Dle předběžného zájmu doufáme v solidní účast absolventů naší školy a všech zájemců o zábavu na úrovni. Někteří se zde vidí jedenkrát za rok, takže se z této akce stává pěkná tradice.
   A jako přílohu dávám na závěr výřez z hodnocení práce metodického sdružení učitelů 1. stupně.

Blíže a aktuálněji : http://www.zsbilalhota.cz
       Za ZŠ Hrubý František, ř.š.
Příloha : dle uvážení a místa

Hodnocení práce Metodického sdružení  ve šk. r. 2005/ 2006 – 1. pololetí


Probíhá plavecký výcvik pro žáky 1. – 4. ročníku na plaveckém bazéně v Mohelnici
/od 9.12. –3.3./
V prosinci  připravili p. učitelky a pan učitel z 1. – 5. tř. a paní vychovatelka ŠD společně se svými žáky vystoupení na Mikulášskou besídku.Žáci 3.tř. předvedli svoje vystoupení v MŠ v Bílé Lhotě, žáci 2.tř.vystoupili v ÚSP Nové Zámky.
Ve ŠD je letos  hudební kroužek ,p.uč.Oranyová má pro své žáky ve 3.tř kroužek „Počítače hrou“,p.uč.Faltýnková vede sportovní kroužek pro žáky 3. a 4.tř., někteří žáci z 1.stupně navštěvují sborový zpěv u p.uč. Maxantové.
Sběr léčivých bylin a odpadního papíru probíhá během celého letošního šk.r.
Spolupráce s rodiči probíhá také průběžně během šk.r., rodiče jsou indiv. zváni dle potřeby, jinak každou poslední středu v měsíci se koná konzultační den pro rodiče, v listopadu proběhly třídní schůzky, v lednu Den otevřených dveří.
Zápis do 1. tř.proběhl 20.1.2006
Zúčastnili jsme se opět výtvarné soutěže SM plynáren O Plamínkovi a výstavy prací a pláten v Lošticích.
V říjnu proběhl pobyt dětí v přírodě.
Na podzim jsme připravili pro žáky soutěž v pouštění draků.
V září byli žáci 1. –4. tř. na dopravním hřišti v Mohelnici.
V září se v tělocvičně školy uskutečnil Evropský den jazyků, kdy žáci /od 3.tř./ představili některou ze zemí Evropské unie.
V listopadu jsme navštívili výstavu fotografií „Máječek“ na obecním úřadě v Bílé Lhotě.
Anglický jazyk na 1. stupni učí ve 4.tř. p.uč. Dospivová,v 5.tř. p.uč. Pospíšil.
 V září byli žáci 1. a2. tř.na divadelním představení v MŠ,v říjnu byla 1.-3.tř. v Litovli na vystoupení „Aprílová škola“, v listopadu  byla 4. a 5.tř. na představení v Litovli „Baví vás Kuk a Cuk“, v listopadu přijela do naší školy Agentura Jana s vystoupením „Pojďte si hrát se slovíčky“/1.-5.tř./
DVPP se zúčastnila p. uč. Drkošová Marcela – Grafika a digitální fotografie
Na začátku šk.r. učitelé 1. stupně na schůzce Metodického sdružení projednali otázku rozvržení učiva do jednotlivých ročníků v matematice / 2. a 3.r/, problematiku vyjmenovaných slov a zařazení předmětu psaní ve 4. a 5. ročníku.
Ve  4. a 5. ročníku se žáci učí podle učebnic vydavatelství ALTER a FORTUNA,  v 1.ročníku podle vydavatelství Nová škola Brno,ve 2. a 3.ročníku podle vydavatelství Nová škola Brno, v matematice  máme nové učebnice vydavatelství Studio 1+1, které lépe vyhovují osnovám ZŠ.
Na únor připravujeme soutěž  ve stavbách ze sněhu – O nejlepšího sněhuláka a školní kolo recitační soutěže.


V Bílé Lhotě dne 25.1.2006                                                                                                    Předseda metod. sdružení: Mgr. Jitka Dvořáková

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

webdesign Studio R3D, s.r.o.