Dnes je 19.01.2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ZE DNE 9.9.2020

« zpět

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,

d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

II.

S účinností ode dne 10. září 2020 se ruší:

 

mimořdné opatřní Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN,

bod I./2. mimořdného opatřní Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, čj. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN.

III.

Toto mimořdné opatřní nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůodněí

Zavádí se povinnost nosit ochranné prostřdky dýchacích cest ve vnitřích prostorech staveb. Obdobněse zavádí povinnost nosit ochranné prostřdky dýchacích cest v prostřdcích veřjné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Důazy o vlivu roušk na prevenci přnosu SARS-CoV-2 jsou stále čtněš a ochranu nosu a úst doporučjí na jejich základěveřjnosti i významné odborné organizace, včtněSvěové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střdiska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Střdisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených státůamerických (CDC).

V průěu dochází k více nežpěinásobnému snížní rizika přnosu (v recentním systematickém přhledu ze 17,4 % bez obličjové masky na 3,1 % s obličjovou maskou, např N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněá rouša). Účnnost tohoto opatřní na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromětoho prokázalo i něolik dalšch studií o použvání zdravotnických nebo nezdravotnických roušk. Správněnošná rouša (tj. rouša zakrývající nos a ústa) je nejen účnná př snižvání šřní viru pomocí respiračích sekretů(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také př ochranějednotlivcůpřd onemocněím COVID-19. Roušy přdstavují jednoduchou bariéru, která zabraňje šřní kapének respiračích sekretůvzduchem na jiné lidi, přdevšm př mluvení, kašání nebo kýchání.

Kapičy věš než10 μ (velké kapky) jsou čsto generovány kašem nebo kýcháním, ale i křčním, smíchem č běžou mluvou, a dochází k jejich uvolňvání nědy velkou rychlostí (50 m/s př kýchání, 10m/s př kaši). Díky svým rozměů a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají na daleko věš vzdálenosti nežmalé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletě aždo vzdálenosti více jak 2 metry (kašl) a více jak 6 metrů(kýchání). Samotné dodržvání dvoumetrové distančí vzdálenosti nemusí zabránit přnosu těhto velkých kapek, které mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušy a chirurgické roušy všk mohou šřní těhto velkých kapek zabránit.

Ochrana použtím roušy můž ovlivňvat pravděodobnost míry přnosu viru v komunitěpodobnějako dodržvání dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na veřjnosti. V přpaděkombinace těhto přstupů omezení shlukování se osob a nošní obličjových roušk můž zdvojnásobit účnek opatřní a vést k oplošěí křvky pozitivních přpadůonemocněí COVID-19 v populaci.

Snížní přnosu virův populaci prostřdnictvím nošní roušk je finančěnenákladná intervence, která můž zabránit zvýšní úmrtnosti populace a vést ke snížní ekonomických ztrát souvisejících se zvýšnou nemocností.

Zkušnosti z praxe ukázaly, ž zeměpodporující nošní roušk a respirátorůměy nižš úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušk do praxe rovněžvedlo ke zpomalení denního nárůtu nových přpadůoproti období přd roušami.

Ochranný efekt poskytovaný roušami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služy na malou vzdálenost, kde i přs blízký kontakt a delš dobu expozice nedošo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných zákazníkůdíky tomu, ž všchny kontakty i samotní nakažní měi použvali roušu.

Popsaný byl přnos nákazy nového koronaviru v uzavřných klimatizovaných veřjných prostorách, kdy jejich vzdálenost ani smě šřní viru neodpovídali přmému přnosu kapénkami a přdpokládal se vzdušý přnos vzduchotechnikou. Vnitří klimatizované prostory včtněveřjné dopravy lze považvat za rizikověš, stejnějako nedostatečěvěrané neklimatizované prostory. Ukazuje se, ž vliv na šřní viru nového koronaviru můž mít i smě prouděí vzduchu, údrža, resp. stav vzduchotechniky, a přtomnost č absence HEPA filtrů

V rámci epidemických výskytův něterých vnitřích prostorách s klimatizací dosáhlo reprodukčí čslo nákazy SARS-CoV-2 ažhodnoty 11. Systematické přhledy přtom ukázaly redukci reprodukčího čsla použváním obličjových masek (roušk) v intervalu 6 až80 %, včtněbeta-koronavirůjako půodcůonemocněí SARS, MERS a COVID-19.

S nástupem děí do šol a věšho poču děí do přdšolních zařzení dochází kažoročěna podzim a v ziměke zvýšné incidenci respiračích nákaz s podobnou symptomatologií jako v přpaděnového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému a prevence koinfekcí i superinfekcí je ždoucí snížt jejich vliv na zvýšnou morbiditu populace co nejvíce. Vzhledem k podobnému způobu šřní sezónních virových nákaz se zde rovněžuplatní ochranný efekt roušk, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přdaná hodnota k protekci vůč koronavirů.

Vzhledem k uvedenému a dalš studiím i praktickým zkušnostem je z hlediska přnosu virových respiračích nákaz považváno za rizikověš vnitří prostřdí nežvenkovní, proto je potřba zaměřt tímto směem preventivní opatřní ve smyslu plošěnařzené ochrany nosu a úst přdnostně

Efektivita použvání ochrany dýchacích cest na bráněí přnosu onemocněí COVID-19 vyplývají z řdy zahraničích studií, které byly např publikovány zde:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii="S0140-6736%2820%2931142-9"

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěh, MHA

ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky

 

Části obce Bílá Lhota: Bílá Lhota Červená Lhota Hrabí Hradečná Měník Pateřín Řimice

Kontakt

Tel/fax: 585 34 00 78
E-mai:

administrace